top of page

Algemene voorwaarden

Lensalot

416A1574-bewerkt-2.jpg

Voorwaarden bij Lensalot

Foto's en video's gemaakt door Lensalot kunnen verschijnen op social media en website, laat ons weten wanneer u dit niet wenst.


Een boeking is definitief. Indien deze wordt geannuleerd of in tijd wordt ingekort dan zal een schadevergoeding van 50% aangerekeend worden voor de uren in verlies.


Het aantal geleverde foto's kan niet op voorhand worden vastgelegd. Dit hangt af van verschillende factoren, zoals de duur van de reportage, weersomstandigheden e.a. Online galerijen blijven 2 weken zichtbaar en worden nadien in het archief opgeslaan.

Indien u na 14 dagen toch nog foto's wil downloaden (of u verloor foto's kan dit uit het archief gehaald worden voor u aan 35€ excl BTW (Foto's blijven gedurende 2jaar in het archief bewaard)


ALGEMENE VOORWAARDEN Laatste aanpassing 11 juni 2021 Lensalot leeuweriksstraat 4 8650 Houthulst


ALGEMENE VOORWAARDEN Lensalot werkt met een vaste pakketprijs voor de foto's hier zit het volledige pakket digitale hoge resolutie beelden inbegrepen. Klanten die reeds een fotosessie vastlegden in 2019 vallen nog steeds onder deze contractuele afspraken


Prijzen kunnen op elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op de dag van de boeking, blijft ongewijzigd – ongeacht eventuele prijsstijgingen.


bij fotosessies langer dan 4uur wordt geacht dat de fotograaf voorzien wordt als gast en eten en drinken wordt voorzien. Een extra fotograaf boeken valt onder de verantwoordelijkheid van Lens alot. Deze wordt gefactureerd aan 135€/u excl btw. Het fotografisch werk van Lensalot is onderhevig aan auteursrechten: de foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Persoonlijke gebruik is vrij, maar voor commerciële doeleinden moet de klant toestemming vragen en/of een vergoeding geven aan de fotograaf. Gebeurt dit niet, dan worden gerechtelijke stappen ondernomen.


Lensalot bewerkt alle foto’s in een typische stijl. Eigen of verdere bewerking (met IG-filters bijv.) is niet toegestaan. Ook dit valt onder auteursrecht en zal worden vervolgt. Het fotografisch werk van Lensalot is onderhevig aan auteursrechten. Alle intellectuele eigendomsrechten verbonden aan producten of diensten die Lensalot ontwikkelt, blijven zijn exclusieve eigendom.


Op het ogenblik dat de klant de factuur met betrekking tot de opdracht volledig heeft betaald, verkrijgt de klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de producten of diensten die specifiek voor de klant zijn gemaakt. Dit gebruiksrecht is beperkt tot het doel waarvoor de werken werden gemaakt.


Het verlenen van een tijdelijke gebruiksrecht biedt het recht aan de opdrachtgever om in het kader van zijn activiteiten deze vermogensrechten op volgende vlak te exploiteren: Het recht het werk te verspreiden en meedelen aan het publiek voor de specifieke context en uitingen zoals overeengekomen tussen de Lensalot en de opdrachtgever. JEROEN GUNST behoudt het recht om het werk te gebruiken als voorbeeld of ter promotie van eigen diensten. De vergoeding voor het toegekende gebruiksrecht is begrepen in de prijs van de opdracht.


B E L E T


Bij belet of ziekte van de fotograaf op de afgesproken datum wordt eerst gekeken of de fotosessie kan worden verplaatst. Indien dit niet kan (evenement, huwelijk) betaalt de fotograaf het volledige bedrag terug en zoekt Lensalot een gelijkwaardige vervanging.


De fotograaf heeft het recht een afspraak te annuleren wanneer de klant niet voldoet aan de gevraagde acties en voorbereiding,

in dit geval wordt het voorschot terugbetaalt.


K L A C H T E N


Klachten i.v.m dienstverlening wordt binnen de 5 dagen gemeld.

**De geleverde prestaties en diensten zijn een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis.


F A C T U R E N E N O F F E R T E S


Offertes hebben een deadline van 24u. Facturen moeten worden betaald binnen de 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Foto's en artikelen worden niet geleverd voor deze betaling. Bij laattijdige betaling van een factuur verliest de opdrachtgever het voordeel van de betalingstermijn met betrekking tot alle openstaande facturen, die ook onmiddellijk opeisbaar worden evenals de daarop betrekking hebbende factuurinteresten en het schadebeding. Bij niet of laattijdige betaling houdt Lensalot zich het recht om alle verdere prestatie op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande factuurbedrag bekomen is.

Van rechtswege, en zonder enige aanmaning, zijn verwijlintresten van 12 % per jaar verschuldigd op het saldo van de factuur vanaf de vervaldag tot datum van de volledige betaling. Bij toepassing van art. 1139, 1147 en 1152 van het Burgerlijk Wetboek zal na het verlopen van de betalingstermijn het onbetaalde bedrag van de factuur van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, vermeerderd worden met 10%, met een minimum van 50 euro ten titel van contractuele forfaitaire schadevergoeding.


Voor alle betwistingen en geschillen inzake de onderhavige factuur behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van het Vredegerecht te Brugge en de Ondernemingsrechtbank te BRUGGE.


T E G E N S T R I J D I G H E I D

De prijzen zijn die die uitdrukkelijk vermeld zijn op de factuur. In geval van tegenstrijdigheid van inhoud op offerte, levering en factuur gaat het bedrag op factuur voor.


V E R A N T W O O R D E L I J K H E I D


Voor, tijdens of na de fotosessie(s) is de fotograaf niet aansprakelijk voor schade bij de opdrachtgever; indirecte schade bij het gevolg van gebruik of diensten; lichamelijke of materiële schade door bijvoorbeeld vallen, stoten of uitglijden; verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij. De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als foto’s of fotoproducten zijn afgedrukt bij derde partijen.

Bij het niet kunnen doorgaan van de fotoreportage geeft Lensalot geen betalingen terug, wel zal er een tegoedbon voorzien worden die binnen het jaar kan gebruikt worden. 

C A D E A U B O N N E N

Lensalot zou je graag beschermen tegen chaotische tassen of gaten in je portemonnee, maar dat kan helaas niet. Lensalot is dan ook niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van cadeaukaarten.

Cadeaubonnen zijn voorzien van een bedrag en staan niet altijd gelijk aan een volwaardige fotosessie.


U I T V O E R I N G O P D R A C H T


Lensalot zal de opdracht uitvoeren in overeenstemming met deze algemene voorwaarden Lensalot bepaalt autonoom de wijze waarop de verleende opdracht (die in samenspraak is met de opdrachtgever tot stand kwam) uitgevoerd wordt. Lensalot heeft het recht om de opdracht geheel of gedeeltelijk, zonder kennisgeving en tegen kostprijs, te laten verrichten door derden.


T O E P A S S E L I J K R E C H T E N G E S C H I L L E N

Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomsten. Alle geschillen die zouden voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomsten en alle betwistingen omtrent de interpretatie van de overeenkomst dienen voorgelegd te worden aan de rechtbank van het arrondissement Brugge. Onmogelijk wordt, hetzij mogelijk mits wijziging van contractvoorwaarden.


als de daarop betrekking hebbende factuurinteresten en het schadebeding. Bij niet of laattijdige betaling houdt Lensalot zich het recht om alle verdere prestatie op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande factuurbedrag bekomen is. Van rechtswege, en zonder enige aanmaning, zijn verwijlintresten van 12 % per jaar verschuldigd op het saldo van de factuur vanaf de vervaldag tot datum van de volledige betaling. Bij toepassing van art. 1139, 1147 en 1152 van het Burgerlijk Wetboek zal na het verlopen van de betalingstermijn het onbetaalde bedrag van de factuur van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, vermeerderd worden met 10%, met een minimum van 50 euro ten titel van contractuele forfaitaire schadevergoeding. Voor alle betwistingen en geschillen inzake de onderhavige factuur behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van het Vredegerecht te Brugge en de Ondernemingsrechtbank te Brugge. Indien u moeilijkheden heeft om het bedrag te betalen kan u contact opnemen om de afbetaling (max 3 maanden) te pauzeren.

bottom of page