Algemene voorwaarden verhuur photobooth

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Lensalot, ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van Lensalot te aanvaarden. We danken u voor het vertrouwen in onze diensten.Artikel 2. Aanbiedingen, offertes & orderbevestiging 2.1. Alle aanbiedingen en offertes van Lensalot zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot 15 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld. 2.2 De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte on gewijzigd binnen de acht dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt aan Lensalot. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden. Offertes en bevestigingen die hieruit volgen worden als geldend beschouwd.2.3 De offerte is niet deelbaar en kan bijgevolg niet opgesplitst worden tenzij anders vermeld. Een samengestelde prijsopgave verplicht Lensalot niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.2.4 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.Artikel 3. Annulatie van de bestelling3.1. De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang Lensalot haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van eenschadevergoeding van 25% van de overeengekomen prijs. Met uitzonderingen voor het huren van materiaal, hier is artikel 3.2 van toepassing.3.2. Bij annulering is iedere huurder volgende bedragen verschuldigd:• Tot 45 dagen voor aanvang van het evenement: 15% van het totale huurbedrag met een minumum van 150 euro.• Binnen 45 dagen voor aanvang van het evenement tot 7 dagen voor het evenement: 50% van het totale huurbedrag.• Bij annulering vanaf de 7de dag voor aanvang van het evenement tot de dag van het evenement 75% van het totale huurbedrag.Artikel 4. Levering4.1. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Lensalot niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht opschade vergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.4.2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen(verhuur), wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.4.3 van toepassing bij het huren van een photo booth.De huurperiode zal voor een afgesproken aaneengesloten tijdspanne zijn, standaard 6uur, tenzij anders afgesproken en overeengekomen tussen beide partijen.


Gebruik ervan zal beginnen op de afgesproken begintijd en beëindigd worden op de afgesproken eindtijd. Wanneer er niet gestart kan worden op de afgesproken begintijd, door slechte toegang op locatie of niet worden toegelaten door de locatie of door andere vergelijkbare omstandigheden, zal er gewoon geëindigd worden op de afgesproken eindtijd. Wanneer het evenement later start dan de afgesproken begintijd , zal er gewoon op de afgesproken eindtijd worden gestopt. Er kan dan bij gehuurd worden voor 50 euro per uur, dit af te spreken met Lensalot. Artikel 5. Risico5.1. Alle goederen die toebehoren aan de klant en zich bij Lensalot, worden er bewaard op risico van de klant.5.2. Tijdens de huurperiode is de huurder aansprakelijk voor het gehuurde materiaal. Wij zijn alle risico verzekerd voor onze apparatuur met een afkoop van 3500 euro. Indien er schade vastgesteld word, of in geval van diefstal, brand, overmacht. Moet de huurder de verhuurder onmiddellijk verwittigen. De afkoopsom is steeds ten laste van de huurder.Artikel 6. Betalingsmodaliteiten6.1. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking vermeld in de overeenkomst dient de klant bij levering van de bestelling is de klant 100% van het factuurbedrag verschuldigd.6.2. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Lensalot (vermeld op alle facturen, offertes en website).6.3. Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe, is de klant aan Lensalot een nalatigheidsintrest verschuldigd van 12% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 100,00 EUR, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling.6.4 Lensalot zich het recht voor om de verdere uitvoering van haarverbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald.Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. Tevens vervallen alle toegestane kortingen bij het niet respecteren van deze algemene verkoopsvoorwaarden.Artikel 7. Klachten –protest van de factuur7.1. Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan Lensalot worden bezorgd binnen een termijn van 8 dagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.Artikel 8. Aansprakelijkheid –Algemeen8.1. Lensalot verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Lensalot zijn middelen verbintenissen. Lensalot is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.8.2. Lensalot kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog.Lensalot zal,wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Lensalot of een aangestelde.8.3. De aansprakelijkheid van Lensalot met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze Lensalot. De totale aansprakelijkheid van Lensalot, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Lensalot werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.8.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Lensalot het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.8.5. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Lensalot geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.8.6 De opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.Artikel 9. Aansprakelijkheid software9.1. Onverminderd artikel 8, geldt inzake software het volgende: de feil loze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren(stroomuitval of -storing, blikseminslag,...) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem en toepassingssoftware,...), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle)programma's en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.9.2 De goede werking van diensten van 3de partijen (zoals intagram, facebook, ...) kunnen niet door Lensalot gegarandeerd worden en Lenslalot kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het falen van deze externe diensten tijdens verhuur.Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten10.1. Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo's, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know how, alsmede rechten op databanken, computer-programma's en halfgeleiders.10.2. Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (m.n. de opbouwvan de schermen van de website, hoofdnavigatie) in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. De Klant kan dan ook een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door Lensalot ontwikkelde sites en web-applicaties.10.3. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de door Lensalot gecreëerde website/webapplicatie worden overgedragen aan de klant. Deze overdracht geldt in de meest volledige omvang, voor alle exploitatiewijzen en -vormen, voor de gehele duur van het desbetreffende recht en voor de gehele wereld. Daarenboven krijgt de klant een niet-exclusieve gebruikslicentie op alle voor de website gebruikte codes. Deze gebruikslicentie geldt voor de duur vande bescherming van de code door het auteursrecht en voor de gehele wereld.Indien de website evenwel foto's of tekeningen bevat die niet door de klant werden aangeleverd, maar door Lensalot werden gehaald van een website die online foto'sen illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de5 / 9

gebruikslicentie die de klant op deze foto's en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet-exclusief zijn. Lensalot verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto's en illustraties.10.4. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het CMS (d.i. de software nodig voor het beheer van de inhoud van de website) behoren exclusief toe aan Lensalots of een derde waarmee Lensalot hier omtrent en overeenkomst heeft gesloten. Mits betaling van een jaarlijkse licentievergoeding, bepaald in de offertevan Lensalot, en onder opschortende voorwaarde van de volledige betaling van deze vergoeding, verkrijgt de klant een niet exclusieve, niet-overdraagbare gebruikslicentie op deze software. Het is de klant verboden om sublicenties aan derden toe te kennen, dan wel de software op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen, mee te delen, te gebruiken ten behoeve van derden of te commercialiseren.10.5. De klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van Lensalot allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal Lensalot onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van Lensalot waarvan hij kennis neemt. Voor zover er door Lensalot eventueel backups zouden worden genomen,zijn deze enkel bestemd voor intern gebruik.Artikel 12. Aanlevering bronbestanden12.1. Bronbestanden, gebruikt voor de creatie van het product worden niet aangeleverd tenzij anders vermeld in de overeenkomst. Bronbestanden kunnen echter steeds tegen betaling verkregen worden.Artikel 13. Beëindiging van de overeenkomst13.1. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wan prestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter posta angetekende ingebrekestelling, heeft Lensalot het recht om ofwel (1) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel


(2) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling vanéén of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.13.2. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door Lensalot verleende diensten betalen, alsook de kosten die Lensalot moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat Lensalot nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Lensalot. Bovendien behoudtLensalot het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.13.3. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.Artikel 14. Geheimhoudingsplicht14.1. Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.Artikel 15. Verwerking persoonsgegevens15.1. Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de server vanLensalot ,heeft Lensalot de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de WetVerwerking Persoonsgegevens. De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na televen.15.2. In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt Lensalot persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde‘ klantenbeheer', i.e. om met de klant in contact te treden m.b.t. de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens.Artikel 16. Referentie16.1. De klant gaat ermee akkoord dat de door Lensalot svoor de klant ontwikkelde product wordt opgenomen in het referentieportfolio van Lensalot. Overmacht17.1. Overmacht situaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Lensalot geen controle heeft, bevrijden Lensalot, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.17.2 Wanneer in bovenstaande situatie geconcludeerd wordt dat het niet meer mogelijk is de verbintenissen redelijkerwijs na te komen, zal de overeenkomst ino nderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Lensalot tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.Artikel 18. Nietigheid7 / 9

18.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Lensalot en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.Artikel 19. Toepasselijk recht –bevoegde rechtbank 19.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Lensalot. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Brugge .Artikel 20. Aanvulling op de bovenstaande artikels voor het huren van een photo booth20.1. onderstaande artikels zijn van toepassing voor het huren van een photobooth. En dienen als aanvulling of vervanging van de hier bovenstaande artikels.20.2. Onze foto-booth wordt enkel geleverd door ons zelf of een door ons aangestelde medewerker. Na het plaatsen van de apparatuur is het niet toegelaten de installatie te verplaatsen.20.3. U ontvangt steeds na de huurperiode een link met de gemaakte foto’s. Deze versturen we binnen de twee weken.20.4. Bij volgende situaties garanderen wij geen verdere werking van de fotobooth:• Bij het vrijwillig of onvrijwillig onderbreken van de stroom, (uittrekken van de stekker, stroompanne,...)• Bij het openen van de photo booth• Bij het verplaatsen van de photo boothBij eventuele technische storing/vragen, kan u ons tijdens de huurperiode telefonisch bereiken op 0472 03 13 24 .We proberen steeds eerst telefonisch het probleem samen op te lossen, indien dit niet mogelijk is zal een medewerker zo snel mogelijk ter plaatse komen.De foto-booth slaat steeds de genomen foto’s op, we zijn dus in staat gemiste strookjes af te printen en na te sturen indien er panne was. Indien de foto-booth niet correct functioneert, en we het probleem niet opgelost krijgen. Dan kunnen we niet aansprakelijk gesteld worden voor de verdere verloop van het feest.Wanneer tijdens de huurperiode minder afdrukken gemaakt worden dan het voorziene maximum aantal, kunnen achteraf geen bijkomende afdrukken gevraagd worden.20.5. De huurperiode zal voor een afgesproken aaneengesloten tijdspanne zijn, standaard 6uur, tenzij anders afgesproken en overeengekomen tussen beide partijen. Gebruik ervan zal beginnen op de afgesproken begintijd en beëindigd worden op de afgesproken eindtijd. Wanneer er niet gestart kan worden op de afgesproken begintijd, door slechte toegang op locatie of niet worden toegelaten door de locatie of door andere vergelijkbare omstandigheden, zal er gewoon geëindigd worden op de afgesproken eindtijd. Wanneer het evenement later start dan de afgesproken begintijd , zal er gewoon op de afgesproken eindtijd worden gestopt. Er kan dan bij gehuurd worden voor 50 euro per uur, dit af te spreken met foto-booth.be.Foto-booth.be zal geen enkele vorm van misbruik of bedreigend gedrag tolerer en tegen ieder van onze medewerkers of misbruik van de photo booth of andere materialen eigendom van Lensalot. Mocht dit gebeuren dan behoud Lensalot het recht om de huur per direct te beëindigen. Lensalot mag de huur beëindigen wanneer het materiaal dat toebehoord aan Lensalot, is beschadigd of dreigt te worden beschadigd door toebehoren van de huurder en/of/zijn/haar gasten. Waar mogelijk zal er met de huurder gesproken worden om het voorval op te lossen, alvorens wordt overgegaan tot beëindiging van de huur.Mocht Lensalot hiervoor overgaan tot vroegtijdige beëindiging van de huur, zal het volledige factuurbedrag blijven staan, en wordt er geen vergoeding voorzien voor de rest tijd. De huurder is aansprakelijk voor elke vorm van schade aan het materiaal van Lensalot, (inclusief props) aangebracht door de huurder of zijn/haar gasten of andere aanwezigen op het evenement, met uitzondering van medewerkers van Lensalot. Bij schade zal steeds 500 euro aangerekend worden, en eventuele extra kosten die onze verzekeringen niet dekken.20.6. Lensalot zal elke mogelijke inspanning doen om op tijd op het evenement te verschijnen. Maar door omstandigheden die buiten de macht van Lensalot liggen, niet alleen door slecht weer, zal Lensalot de huurder en de locatie zo snel mogelijk iets laten weten. Een gepaste compensatie zal uitgewerkt worden. Lensalot zal steeds proberen op het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn. Mocht dit door omstandigheden als vertraging door file of voertuig problemen moeilijk worden, zal Lensalot de eindtijd aanpassen om de verloren periode in te halen. Indien dit mogelijk is voorzien we pro rata een compensatie.20.7.De huurder gaat akkoord met het feit dat alle foto’s gemaakt door de photobooth en foto’s gemaakt door medewerkers van Lensalot ten behoeve van de promotie van de photo booth gebruikt mogen worden voor promotiedoeleinden van Lensalot. Deze foto’s mogen zowel geprint/gedrukt als online gebruikt worden. Lensalot zal geen foto’s gebruiken, waarvan Lensalot denkt dat deze vernederend zullen zijn voor de persoon/personen op de foto’s